REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZEGARMISTRZOWSKICH

1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów naprawy zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego mechanizmyzegarkowe.pl. i rofina.pl
2. Sklep internetowy mechanizmyzegarkowe.pl i rofina.pl prowadzony jest przez Firmę Teresa Biczyk, ul. Juhasów 4E/2, 04-784 Warszawa, legitymującą się numerem NIP: 524-040-74-88, zwaną dalej Sprzedawcą usługi.

I. Kontakt

1. Adres poczty elektronicznej: sklep@mechanizmyzegarkowe.pl
2. Numer telefonu: +48 502 410 444 lub +48 501 288 686
3. Adres siedziby: ul. Juhasów 4E/2, 04-784 Warszawa
4. Adres punktu adresowania i odbioru przesłanych urządzeń zgodnie ze zgłoszonymi zleceniami:
GALERIA TESCO WYSPA ZEGARKÓW Ul. Gen. Fieldorfa 41 04-145 Warszawa

II. Definicje

1. Sprzedawca usługi – Firma Teresa Biczyk, mająca siedzibę w Warszawie (04-784), przy ulicy Juhasów 4e/2, sprzedająca usługę naprawy, renowacji zegarków, zegarów, itp.
2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Firmę Teresa Biczyk pod adresem: http://mechanizmyzegarkowe.pl oraz http://www.rofina.pl
3. Klient – podmiot dokonujący zakupu usługi poprzez zlecenie Firmie Teresa Biczyk w ramach sklepu internetowego mechanizmyzegarkowe.pl lub rofina.pl, wykonania usługi związanej z naprawą, renowacją zegarków, zegarków, itp.

III. Zasady świadczenia usług zegarmistrzowskich

1. Prezentowany na stronach sklepu cennik zawiera ceny orientacyjne świadczonych usług. Ceny te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Klient poprzez wypełnienie zlecenia naprawy zegarka w systemie elektronicznym sklepu, składa oświadczenie woli traktowane jako wiążące. Podawany przez Sprzedawcę usługi, podczas zlecenia, koszt naprawy przedmiotu jest szacunkowy. Określany jest na podstawie przekazanych przez Klienta danych i opisu usterki (w miarę możliwości należy opis uszczegółowić). Koszt naprawy może ulec zmianie, po dokładnych oględzinach i diagnozie przesłanego przedmiotu.
3. Klient wypełniając zlecenie na stronie internetowej sklepu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i określenie adresu odbioru przesyłanego do naprawy przedmiotu. Miejsce odbioru jest zgodne z
miejscem odesłania przedmiotu po wykonaniu usługi, chyba, że Klient wskaże inaczej. Prosimy uwzględnić godziny pracy kurierów.
4. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą usługi.
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby świadczenia usług zegarmistrzowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 02.101.926. i
6. Sprzedawca usługi dokonuje oględzin i diagnozy przesłanego do naprawy przedmiotu, wycenia realny koszt jego naprawy. W przypadku nieprzekroczenia szacunkowej wyceny, Sprzedawca nie ma obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji kosztów przez Klienta. W przypadku przekroczenia szacunkowej wyceny lub konieczności rozszerzenia zakresu naprawy, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
7. Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi zegarmistrzowskiej dokonując płatności przelewem na konto firmy lub w formie płatności on-line według podanej wyceny.
8. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przekroczenie szacunkowej wyceny lub na rozszerzenie obszaru naprawy, jest ona w uzasadnionych przypadkach wykonywana w uzgodnionym wcześniej zakresie lub przedmiot naprawy jest odsyłany bez jej dokonania.
9. Odbiór przesyłki od Klienta, oględziny i diagnoza przesłanego przedmiotu do naprawy są bezpłatne jeśli Klient zdecyduje się na jego naprawę. W przeciwnym wypadku Klient obciążany jest zryczałtowanym kosztem przesyłek kurierskich i diagnozy, który wynosi 60,00 zł dla zegarka naręcznego. W przypadku zegara koszt ten ustalany jest indywidualnie i zależy od wagi i rozmiarów przesyłanego przedmiotu.

IV. Sposób przesłania przedmiotu do naprawy
1. Sprzedawca usługi, po uzyskaniu akceptacji wstępnej wyceny, zleca współpracującej Firmie Kurierskiej pod wskazanym adresem i w ustalonym z Klientem terminie odbiór przedmiotu do naprawy.
2. Do obowiązków Klienta należy zabezpieczenie wysyłanego przedmiotu poprzez np. zawinięcie w folię bąbelkową, umieszczenie i unieruchomienie go w sztywnym pudełku.
3. Niezwłocznie po wykonaniu naprawy Sprzedawca odsyła naprawiony przedmiot za pośrednictwem współpracującej Firmy Kurierskiej na wskazany przez Zlecającego adres.
3. Przesyłka podczas transportu jest ubezpieczona.
4. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas przesyłek.
5. Prosimy o otwieranie i sprawdzanie przesyłek podczas odbioru przy kurierze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy niezwłocznie złożyć reklamację poprzez stronę internetową firmy dostarczającej przesyłkę i skontaktować  się z biurem Sprzedawcy tel. +48 501 288 686. Dobrze jest również zrobić zdjęcie uszkodzonej przesyłki i dołączyć do reklamacji.

V. Naprawa

1. Sprzedawca usługi wykonuje usługę naprawy na najwyższym poziomie z zachowaniem obowiązujących standardów i przepisów za pośrednictwem wysoko wykwalifikowanych pracowników z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych i specjalistycznego sprzętu.
2. Jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że jej zakres musi być rozszerzony o naprawienie również innej usterki, która w formularzu nie była wskazana przez Klienta, a która skutkuje wzrostem kosztu naprawy ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta, Sprzedawca usługi obowiązany jest niezwłocznie zwrócić się do Klienta w celu uzyskania jego akceptacji.
3. Jeżeli Klient nie zaakceptuje wzrostu kosztu naprawy, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowej usterki, a będzie to stanowiło warunek skutecznej naprawy, Sprzedawca usługi uzna decyzję Klienta jako rezygnację ze zlecenia naprawy. W takiej sytuacji zgodnie z zasadami ujętymi w dz.III pkt 9 przedmiot, po uiszczeniu przez Klienta kwoty stanowiącej zryczałtowany koszt przesyłek i diagnozy, zostanie odesłany na wskazany adres Klientowi.

VI. Zestawienie kosztów

Na całkowity koszt usługi składają się następujące elementy: - koszty naprawy, w tym koszty części zamiennych - koszty przesyłki zwrotnej wynoszące 25 zł dla zegarka naręcznego. W przypadku zegara koszt ten ustalany jest indywidualnie i zależy od wagi i rozmiarów przedmiotu.

VII. Czas realizacji

1. Sprzedawca usługi zobowiązuje się do wykonani zleconej naprawy w terminie 14 dni od zaksięgowania na koncie płatności, dokonanej przez Klienta zgodnej z wyceną Sprzedawcy.
2. Okres ten może się przedłużyć w wypadku konieczności zamówienia i oczekiwania na niezbędne do naprawy części.

VIII. Gwarancja i reklamacje
1. Sprzedawca usługi udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje usługi w zakresie dokonanej naprawy.
2. Sprzedawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy przedmiotu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została wykonana przez Sprzedawcę. 3. Udzielona gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania przedmiotu powstałego w wyniku:
- usterki innej niż nienaprawiane części
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu, czyli np. zalaniem, uszkodzeniem mechanicznym, uszkodzeniem związanym z upadkiem przedmiotu, niestosowaniem się do zasad wodoszczelności, wylaniem baterii
- uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika
- uszkodzeń powstałych z winy producenta
- podjęcia próby naprawy, wymiany baterii przez osoby, firmy do tego nieuprawnione
- ścierania się powłok, rysowania szkiełka

REPLIKI ZEGARKÓW NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ

IX. Reklamacje
1. Na rozpatrzenie gwarancji Sprzedawca usługi dysponuje 14 dniowym okresem, licząc od daty otrzymania przesyłki.
2. Zgłoszenia reklamacji dokonujecie Państwo poprzez stronę internetową naszego sklepu.
3. Po reklamowane urządzenie Sprzedająca usługi przesyła do Państwa kuriera, tak jak w przypadku zleconych napraw i kolejno dokonuje diagnostyki.
4. Po diagnostyce Sprzedawca usługi
- w ramach swojej firmy dokonuje nieodpłatnie naprawy i odsyła na własny koszt reklamowany przedmiot na wskazany adres
- w przypadku nie uznania reklamacji, klient podejmuje decyzje o odpłatnej naprawie urządzenia bądź o odesłaniu przedmiotu. W przypadku odesłania, klient zobowiązany jest do zapłaty poprzez stronę internetową firmy, zryczałtowanego kosztu przesyłek kurierskich i diagnostyki w wysokości 60,00 zł dla zegarka naręcznego (w przypadku zegara koszt ten ustalany jest indywidualnie i zależy od wagi i rozmiarów przesyłanego przedmiotu), przed wysyłką urządzenia.

X.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.