REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy mechanizmyzegarkowe.pl prowadzony jest przez:

Firmę Teresa Biczyk legitymującą się numerem NIP 524-040-74-88

zwaną dalej Sprzedawcą.

2. Sklep działa na stronie internetowej, dostępnej pod adresem http://www.mechanizmyzegarkowe.pl oraz http://www.rofina.pl

3. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego mechanizmyzegarkowe.pl. i rofina.pl

II. Kontakt.

1. Adres sprzedawcy: Juhasów 4e/2, 04-784 Warszawa

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@mechanizmyzegarkowe.pl

3. Numer telefonu: +48 501 288 686 lub +48 502 410 444

III. Definicje.

Sprzedawca - Firma Teresa Biczyk, mająca siedzibę w Warszawie (04-784), przy ulicy Juhasów 4e/2,

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Firmę Teresa Biczyk

Użytkownik – podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.

Konsument – użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu mechanizmyzegarkowe.pl i rofina.pl czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

IV. Realizacja umowy sprzedaży.

1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie internetowym podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Dla każdego, oferowanego przez Sklep internetowy towaru, podawana jest cena netto produktu (nie zawiera podatku od towarów i usług – VAT) oraz cena brutto (cena zawiera podatek od towarów i usług – VAT).

3. Ostateczna cena zakupu składa się z ceny towaru oraz kosztów wysyłki, podanych na stronach sklepu oraz podczas zamawiania produktów.

4. Zapłata może być zrealizowana zgodnie z wyborem Użytkownika:
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
- za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
- za pomocą płatności online realizowanych za pośrednictwem firmy Przelewy24

V. Wymiana towaru

1. Wymianie podlega towar sprzedany na rzecz Konsumenta, czyli osoby fizycznej dokonującej zakupów na potrzeby własne, nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową. W sklepie internetowym mechanizmyzegarkowe.pl i rofina.pl wymianie podlega zakup zegarków naręcznych, nabytych w formie sprzedaży detalicznej. Reguła ta nie dotyczy formy sprzedaży  dla podmiotów gospodarczych.

Mechanizmy zegarkowe ze względu na swoją specyfikę - posiadają część elektroniki na wierzchu, traktowane są jako towar specjalistyczny i nie podlegają w naszym sklepie sprzedaży konsumenckiej. NIE DOKONUJEMY ZWROTÓW ANI WYMIAN MECHANIZMÓW ZEGARKOWYCH. Mechanizmy, które oferujemy Państwu do sprzedaży, są sprawdzane na linii produkcyjnej w fabrykach producentów i dopuszczone do obrotu. Zakupione mechanizmy traktujemy jako towar otwarty. Bardzo łatwo, przy braku umiejętności i zastosowania specjalistycznych narzędzi, mogą ulec one uszkodzeniu. Nasi specjaliści nie mają takiej możliwości weryfikacji poprawności mechanizmu, jakie posiada producent. Sprzedaż mechanizmów dedykowana jest w sklepie podmiotom do tego uprawnionym, czyli zakładom zegarmistrzowskim, zegarmistrzom, producentom zegarków. Sklep nie prowadzi kontroli nabywców.  Nabywca dokonując zakupu i akceptując regulamin sklepu świadomie wyraża zgodę na brak możliwości zwrotu lub wymiany zakupionych mechanizmów zegarkowych. 


2. Klient ma prawo do wymiany towaru według w/w zasad w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany produkt  musi być w stanie nienaruszonym, nie może być uszkodzony i nosić śladów użytkowania, zwracany jest wraz z pudełkiem i dokumentami sprzedaży.

3. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. Ponowne wysłanie towaru na wymianę nie obciąża zamawiającego kosztami wysyłki.

4. W przypadku wymiany można użyć załączonego formularza  formularz

5. Wydrukowany i wypełniony formularz wraz z towarem i dowodem zakupu prosimy odesłać na adres firmy:

Firma Teresa Biczyk

ul. Juhasów 4E/2

04-784 Warszawa

6. W celu usprawnienia procesu wymiany prosimy o uprzednie sprawdzenie dostępności rezerwowanego produktu, oraz o następującą informację umieszczoną w sklepie internetowym w uwagach nowego zmówienia oraz na formularzu zwrotu:

"zamówienie związane z wymianą - nr zamówienia xxxxxx" (dla produktów zwracanych) oraz rodzaj produktów.

7. Różnicę w kwocie na rzecz Konsumenta (jeżeli taka powstanie w związku z wyminą towaru) Sprzedający zwróci Konsumentowi niezwłocznie przy zastosowaniu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inne rozwiązanie.

8. Firma nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

VI. Prawo odstąpienia od umowy - zwrot towaru

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI.5a Regulaminu.

2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru do Konsumenta lub wskazanej przez Konsumenta osoby trzeciej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone:
- pisemnie, na adres Sprzedawcy
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail sklep@mechanizmyzegarkowe.pl.  - w takim wypadku zwrotnie wyślemy potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

4. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy: formularz 

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy zastosowaniu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,takie jak np. opakowanie, ubezpieczenie;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

a. Gdy przedmiot zamówienia jest produktem wyprodukowanym na specjalne zamówienie Konsumenta

b. Gdy na zlecenie Konsumenta i za jego zgodą została wykona usługa

c. Gdy przedmiot zamówienia jest produktem dostarczonym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

d. Gdy towar został zakupiony w sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową - w sklepie internetowym mechanizmyzegarkowe.pl i rofina.pl wymianie podlega tylko zakup zegarków naręcznych, nabytych w formie sprzedaży detalicznej. Reguła ta nie dotyczy formy sprzedaży  dla podmiotów gospodarczych.

Mechanizmy zegarkowe ze względu na swoją specyfikę - posiadają część elektroniki na wierzchu, traktowane są jako towar specjalistyczny i nie podlegają w naszym sklepie sprzedaży konsumenckiej. NIE DOKONUJEMY ZWROTÓW ANI WYMIAN MECHANIZMÓW ZEGARKOWYCH. Mechanizmy, które oferujemy Państwu do sprzedaży, są sprawdzane na linii produkcyjnej w fabrykach producentów i dopuszczone do obrotu. Zakupione mechanizmy traktujemy jako towar otwarty. Bardzo łatwo, przy braku umiejętności i zastosowania specjalistycznych narzędzi, mogą ulec one uszkodzeniu. Nasi specjaliści nie mają takiej możliwości weryfikacji poprawności mechanizmu, jakie posiada producent. Sprzedaż mechanizmów dedykowana jest w sklepie podmiotom do tego uprawnionym, czyli zakładom zegarmistrzowskim, zegarmistrzom, producentom zegarków. Sklep nie prowadzi kontroli nabywców.  Nabywca dokonując zakupu i akceptując regulamin sklepu świadomie wyraża zgodę na brak możliwości zwrotu lub wymiany zakupionych mechanizmów zegarkowych. 

VII. Otrzymanie przesyłki niezgodnej z zamówieniem

1. W przypadku otrzymania przesyłki z towarem wysłanym niezgodnie z zamówieniem, należy niezwłocznie skontaktować się z biurem firmy, tel. +48 501 288 686

2. Mylnie wysłane artykuły należy przesłać na adres naszej firmy listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana) w ochronnej kopercie. Do przesyłki należy dołączyć informację, na którą pozycję Sprzedawca powinien dokonać wymiany, oraz numer konta, na które zostanie dokonany zwrot poniesionych kosztów odesłania towaru. Pozycje na wymianę zostaną wysłane w możliwie jak najszybszym terminie. Koszty wysyłki pokrywa w tym wypadku sprzedawca.

VIII. Gwarancja i reklamacje.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

- Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Uszkodzenie przesyłki.

Prosimy o otwieranie i sprawdzanie przesyłek podczas odbioru przy kurierze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy sporządzić Protokół Szkody, niezwłocznie złożyć reklamację poprzez stronę internetową firmy dostarczającej przesyłkę i skontaktować  się z biurem Sprzedawcy tel. +48 501 288 686. Dobrze jest również zrobić zdjęcie uszkodzonej przesyłki i dołączyć do reklamacji.

X. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, dla Umów Sprzedaży zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

XI. Wzór odstąpienia od umowy.

Formularz dostępny do pobrania tutaj


REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZEGARMISTRZOWSKICH

1. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów naprawy zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego mechanizmyzegarkowe.pl. i rofina.pl
2. Sklep internetowy mechanizmyzegarkowe.pl i rofina.pl prowadzony jest przez Firmę Teresa Biczyk, ul. Juhasów 4E/2, 04-784 Warszawa, legitymującą się numerem NIP: 524-040-74-88, zwaną dalej Sprzedawcą usługi.

I. Kontakt

1. Adres poczty elektronicznej: sklep@mechanizmyzegarkowe.pl
2. Numer telefonu: +48 502 410 444 lub +48 501 288 686
3. Adres siedziby: ul. Juhasów 4E/2, 04-784 Warszawa
4. Adres punktu adresowania i odbioru przesłanych urządzeń zgodnie ze zgłoszonymi zleceniami:
GALERIA TESCO WYSPA ZEGARKÓW Ul. Gen. Fieldorfa 41 04-125 Warszawa

II. Definicje

1. Sprzedawca usługi – Firma Teresa Biczyk, mająca siedzibę w Warszawie (04-784), przy ulicy Juhasów 4e/2, sprzedająca usługę naprawy, renowacji zegarków, zegarów, itp.
2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Firmę Teresa Biczyk pod adresem: http://www.mechanizmyzegarkowe.pl oraz http://www.rofina.pl
3. Klient – podmiot dokonujący zakupu usługi poprzez zlecenie firmie Teresa Biczyk, w ramach sklepu internetowego mechanizmyzegarkowe.pl lub rofina.pl, wykonania usługi związanej z naprawą, renowacją zegarków, zegarków, itp.

III. Zasady świadczenia usług zegarmistrzowskich

1. Prezentowany na stronach sklepu cennik zawiera ceny orientacyjne świadczonych usług. Ceny te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. Klient poprzez wypełnienie zlecenia naprawy zegarka w systemie elektronicznym sklepu, składa oświadczenie woli traktowane jako wiążące. Podawany przez Sprzedawcę usługi, podczas zlecenia, koszt naprawy przedmiotu jest szacunkowy. Określany jest na podstawie przekazanych przez Klienta danych i opisu usterki (w miarę możliwości należy opis uszczegółowić). Koszt naprawy może ulec zmianie, po dokładnych oględzinach i diagnozie przesłanego przedmiotu.
3. Klient wypełniając zlecenie na stronie internetowej sklepu zobowiązany jest do podania prawdziwych danych i określenie adresu odbioru przesyłanego do naprawy przedmiotu. Miejsce odbioru jest zgodne z
miejscem odesłania przedmiotu po wykonaniu usługi, chyba, że Klient wskaże inaczej. Prosimy uwzględnić godziny pracy kurierów.
4. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z zawarciem umowy ze Sprzedawcą usługi.
5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby świadczenia usług zegarmistrzowskich zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. Nr 02.101.926. i
6. Sprzedawca usługi dokonuje oględzin i diagnozy przesłanego do naprawy przedmiotu, wycenia realny koszt jego naprawy. W przypadku nieprzekroczenia szacunkowej wyceny, Sprzedawca nie ma obowiązku uzyskania odrębnej akceptacji kosztów przez Klienta. W przypadku przekroczenia szacunkowej wyceny lub konieczności rozszerzenia zakresu naprawy, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
7. Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi zegarmistrzowskiej dokonując płatności przelewem na konto firmy lub w formie płatności on-line według podanej wyceny.
8. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na przekroczenie szacunkowej wyceny lub na rozszerzenie obszaru naprawy, jest ona w uzasadnionych przypadkach wykonywana w uzgodnionym wcześniej zakresie lub przedmiot naprawy jest odsyłany bez jej dokonania.
9. Odbiór przesyłki od Klienta, oględziny i diagnoza przesłanego przedmiotu do naprawy są bezpłatne jeśli Klient zdecyduje się na jego naprawę. W przeciwnym wypadku Klient obciążany jest zryczałtowanym kosztem przesyłek kurierskich i diagnozy, który wynosi 60,00 zł dla zegarka naręcznego. W przypadku zegara koszt ten ustalany jest indywidualnie i zależy od wagi i rozmiarów przesyłanego przedmiotu.

IV. Sposób przesłania przedmiotu do naprawy
1. Sprzedawca usługi, po uzyskaniu akceptacji wstępnej wyceny, zleca współpracującej Firmie Kurierskiej pod wskazanym adresem i w ustalonym z Klientem terminie odbiór przedmiotu do naprawy.
2. Do obowiązków Klienta należy zabezpieczenie wysyłanego przedmiotu poprzez np. zawinięcie w folię bąbelkową, umieszczenie i unieruchomienie go w sztywnym pudełku.
3. Niezwłocznie po wykonaniu naprawy Sprzedawca odsyła naprawiony przedmiot za pośrednictwem współpracującej Firmy Kurierskiej na wskazany przez Zlecającego adres.
3. Przesyłka podczas transportu jest ubezpieczona.
4. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas przesyłek.
5. Prosimy o otwieranie i sprawdzanie przesyłek podczas odbioru przy kurierze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy niezwłocznie złożyć reklamację poprzez stronę internetową firmy dostarczającej przesyłkę i skontaktować  się z biurem Sprzedawcy tel. +48 501 288 686. Dobrze jest również zrobić zdjęcie uszkodzonej przesyłki i dołączyć do reklamacji.

V. Naprawa

1. Sprzedawca usługi wykonuje usługę naprawy na najwyższym poziomie z zachowaniem obowiązujących standardów i przepisów za pośrednictwem wysoko wykwalifikowanych pracowników z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych i specjalistycznego sprzętu.
2. Jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że jej zakres musi być rozszerzony o naprawienie również innej usterki, która w formularzu nie była wskazana przez Klienta, a która skutkuje wzrostem kosztu naprawy ponad kwotę zaakceptowaną przez Klienta, Sprzedawca usługi obowiązany jest niezwłocznie zwrócić się do Klienta w celu uzyskania jego akceptacji.
3. Jeżeli Klient nie zaakceptuje wzrostu kosztu naprawy, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowej usterki, a będzie to stanowiło warunek skutecznej naprawy, Sprzedawca usługi uzna decyzję Klienta jako rezygnację ze zlecenia naprawy. W takiej sytuacji zgodnie z zasadami ujętymi w dz.III pkt 9 przedmiot, po uiszczeniu przez Klienta kwoty stanowiącej zryczałtowany koszt przesyłek i diagnozy, zostanie odesłany na wskazany adres Klientowi.

VI. Zestawienie kosztów

Na całkowity koszt usługi składają się następujące elementy: - koszty naprawy, w tym koszty części zamiennych - koszty przesyłki zwrotnej wynoszące 25 zł dla zegarka naręcznego. W przypadku zegara koszt ten ustalany jest indywidualnie i zależy od wagi i rozmiarów przedmiotu.

VII. Czas realizacji

1. Sprzedawca usługi zobowiązuje się do wykonani zleconej naprawy w terminie 14 dni od zaksięgowania na koncie płatności, dokonanej przez Klienta zgodnej z wyceną Sprzedawcy.
2. Okres ten może się przedłużyć w wypadku konieczności zamówienia i oczekiwania na niezbędne do naprawy części.

VIII. Gwarancja i reklamacje
1. Sprzedawca usługi udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje usługi w zakresie dokonanej naprawy.
2. Sprzedawca usługi nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy przedmiotu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została wykonana przez Sprzedawcę. 3. Udzielona gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania przedmiotu powstałego w wyniku:
- usterki innej niż nienaprawiane części
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu, czyli np. zalaniem, uszkodzeniem mechanicznym, uszkodzeniem związanym z upadkiem przedmiotu, niestosowaniem się do zasad wodoszczelności, wylaniem baterii
- uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika
- uszkodzeń powstałych z winy producenta
- podjęcia próby naprawy, wymiany baterii przez osoby, firmy do tego nieuprawnione
- ścierania się powłok, rysowania szkiełka

REPLIKI ZEGARKÓW NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ

IX. Reklamacje
1. Na rozpatrzenie gwarancji Sprzedawca usługi dysponuje 14 dniowym okresem, licząc od daty otrzymania przesyłki.
2. Zgłoszenia reklamacji dokonujecie Państwo poprzez stronę internetową naszego sklepu.
3. Po reklamowane urządzenie Sprzedająca usługi przesyła do Państwa kuriera, tak jak w przypadku zleconych napraw i kolejno dokonuje diagnostyki.
4. Po diagnostyce Sprzedawca usługi
- w ramach swojej firmy dokonuje nieodpłatnie naprawy i odsyła na własny koszt reklamowany przedmiot na wskazany adres
- w przypadku nie uznania reklamacji, klient podejmuje decyzje o odpłatnej naprawie urządzenia bądź o odesłaniu przedmiotu. W przypadku odesłania, klient zobowiązany jest do zapłaty poprzez stronę internetową firmy, zryczałtowanego kosztu przesyłek kurierskich i diagnostyki w wysokości 60,00 zł dla zegarka naręcznego (w przypadku zegara koszt ten ustalany jest indywidualnie i zależy od wagi i rozmiarów przesyłanego przedmiotu), przed wysyłką urządzenia.

X.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.POLITYKA PRYWATNOŚCI

Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje RODO – Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych.

Celem nowego rozporządzenia europejskiego jest uregulowanie wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Dotyczy wszelkich aspektów przetwarzania danych osobowych (w tym zbierania, przechowywania, ekstrakcji, użytkowania, niszczenia itp.), zautomatyzowanego lub nie.
 
Dane osobowe to informacje umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, w sposób pośredni lub bezpośredni (np. nazwisko/imię, adres e-mail, adres IP, numer telefonu itp).

Administratorem danych osobowych Użytkowników sklepu mechanizmyzegarkowe.pl jest Firma Teresa Biczyk z siedzibą w Warszawie (04-784), ul. Juhasów 4E/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod nr 501288686

 • pod adresem e-mail: just3@o2.pl

 • przez elektroniczny formularz kontaktowy sklepu internetowego dostępny na stronie

  www.mechanizmyzegarkowe.pl

 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Firma Teresa Biczyk, 04-784 Warszawa, ul. Juhasów 4E/2

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych – inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

 • pod adresem e-mail: just3@o2.pl

 • przez elektroniczny formularz kontaktowy sklepu internetowego dostępny na stronie

  www.mechanizmyzegarkowe.pl

 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Firma Teresa Biczyk, 04-784 Warszawa, ul. Juhasów 4E/2

Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

Sklep internetowy o adresie www.mechanizmyzegarkowe.pl posiada zainstalowany moduł zgodności z RODO.

Rejestracja w sklepie internetowym mechanizmyzegarkowe.pl wymaga podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy i jej wykonania. Brak takiej zgody uniemożliwia skorzystanie z usług sklepu mechanizmyzegarkowe.pl.

Rejestracja w sklepie wymaga podania następujących danych osobowych:

 • adres e-mail;

 • imię i nazwisko w przypadku osób fizycznych lub nazwa firmy, numer NIP oraz imię i nazwisko osoby kontaktowej w przypadku podmiotów gospodarczych; 

 • dokładny adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica i numer budynku) zameldowania lub miejsca prowadzenia działalności;

 • adres miejsca dostawy, jeżeli różni się od podanego w poprzednim punkcie;

 • numer telefonu kontaktowego


Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy lub umów łączących Państwa z nami – zgodnie z art.6 ust.1 lit b. RODO

 • sprzedaży produktów oferowanych przez Firma Teresa Biczyk , w tym prawidłowego przeprowadzenia transakcji, na podstawie zgody udzielonej podczas rejestracji do sklepu – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, realizując prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f  RODO,

 • świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w sklepie mechanizmyzegarkowe.pl – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

Przepisy prawa wymagają od Firma Teresa Biczyk przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Do innych celów dane udostępnione mogą być wykorzystywane wyłącznie za uprzednią Państwa osobną zgodą.

Odbiorcami danych osobowych są:

 • podmioty współpracujące przy obsłudze sklepu mechanizmyzegarkowe.pl, w tym firma kurierska – na mocy stosownych umów zawartych z Firmą Teresa Biczyk

 • podmiot świadczący usługi płatności on-line – na mocy stosownych umów zawartych z Firmą Teresa Biczyk

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne  w celu obsługi  sklepu mechanizmyzegarkowe.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością firmy W każdym momencie macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania w tym poprawiania i uzupełniania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy z Państwa może poprosić o otrzymanie informacji wyjaśniających.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych – sposoby kontaktu podaliśmy powyżej.


W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, macie Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu Firma Teresa Biczyk jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

- dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

- przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

- możliwości logowania do serwisu;

- utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.
10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl