WYMIANA TOWARU

1. Wymianie podlega towar sprzedany na rzecz Konsumenta, czyli osoby fizycznej dokonującej zakupów na potrzeby własne, nie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i zawodową. W sklepie internetowym mechanizmyzegarkowe.pl i rofina.pl wymianie podlega zakup zegarków naręcznych, nabytych w formie sprzedaży detalicznej. Reguła ta nie dotyczy formy sprzedaży  dla podmiotów gospodarczych.

Mechanizmy zegarkowe ze względu na swoją specyfikę - posiadają część elektroniki na wierzchu, traktowane są jako towar specjalistyczny i nie podlegają w naszym sklepie sprzedaży konsumenckiej. NIE DOKONUJEMY ZWROTÓW ANI WYMIAN MECHANIZMÓW ZEGARKOWYCH. Mechanizmy, które oferujemy Państwu do sprzedaży, są sprawdzane na linii produkcyjnej w fabrykach producentów i dopuszczone do obrotu. Zakupione mechanizmy traktujemy jako towar otwarty. Bardzo łatwo, przy braku umiejętności i zastosowania specjalistycznych narzędzi, mogą ulec one uszkodzeniu. Nasi specjaliści nie mają takiej możliwości weryfikacji poprawności mechanizmu, jakie posiada producent. Sprzedaż mechanizmów dedykowana jest w sklepie podmiotom do tego uprawnionym, czyli zakładom zegarmistrzowskim, zegarmistrzom, producentom zegarków. Sklep nie prowadzi kontroli nabywców.  Nabywca dokonując zakupu i akceptując regulamin sklepu świadomie wyraża zgodę na brak możliwości zwrotu lub wymiany zakupionych mechanizmów zegarkowych. 


2. Klient ma prawo do wymiany towaru według w/w zasad w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwracany produkt  musi być w stanie nienaruszonym, nie może być uszkodzony i nosić śladów użytkowania, zwracany jest wraz z pudełkiem i dokumentami sprzedaży.

3. Koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi klient. Ponowne wysłanie towaru na wymianę nie obciąża zamawiającego kosztami wysyłki.

4. W przypadku wymiany można użyć załączonego formularza  Formularz

5. Wydrukowany i wypełniony formularz wraz z towarem i dowodem zakupu prosimy odesłać na adres firmy:

Firma Teresa Biczyk

ul. Juhasów 4E/2

04-784 Warszawa

6. W celu usprawnienia procesu wymiany prosimy o uprzednie sprawdzenie dostępności rezerwowanego produktu, oraz o następującą informację umieszczoną w sklepie internetowym w uwagach nowego zmówienia oraz na formularzu zwrotu:

"zamówienie związane z wymianą - nr zamówienia xxxxxx" (dla produktów zwracanych) oraz rodzaj produktów.

7. Różnicę w kwocie na rzecz Konsumenta (jeżeli taka powstanie w związku z wyminą towaru) Sprzedający zwróci Konsumentowi niezwłocznie przy zastosowaniu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wskaże inne rozwiązanie.

8. Firma nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. VI.5 Regulaminu.

2. Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru do Konsumenta lub wskazanej przez Konsumenta osoby trzeciej.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone:
- pisemnie, na adres Sprzedawcy
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail sklep@mechanizmyzegarkowe.pl.  - w takim wypadku zwrotnie wyślemy potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

4. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy:  Formularz

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a. W przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy zastosowaniu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca  może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy,takie jak np. opakowanie, ubezpieczenie;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

a. Gdy przedmiot zamówienia jest produktem wyprodukowanym na specjalne zamówienie Konsumenta

b. Gdy na zlecenie Konsumenta i za jego zgodą została wykona usługa

c. Gdy przedmiot zamówienia jest produktem dostarczonym w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

d. Gdy towar został zakupiony w sklepie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową - w sklepie internetowym mechanizmyzegarkowe.pl i rofina.pl wymianie podlega zakup zegarków naręcznych, nabytych w formie sprzedaży detalicznej. Reguła ta nie dotyczy formy sprzedaży  dla podmiotów gospodarczych.

Mechanizmy zegarkowe ze względu na swoją specyfikę - posiadają część elektroniki na wierzchu, traktowane są jako towar specjalistyczny i nie podlegają w naszym sklepie sprzedaży konsumenckiej. NIE DOKONUJEMY ZWROTÓW ANI WYMIAN MECHANIZMÓW ZEGARKOWYCH. Mechanizmy, które oferujemy Państwu do sprzedaży, są sprawdzane na linii produkcyjnej w fabrykach producentów i dopuszczone do obrotu. Zakupione mechanizmy traktujemy jako towar otwarty. Bardzo łatwo, przy braku umiejętności i zastosowania specjalistycznych narzędzi, mogą ulec one uszkodzeniu. Nasi specjaliści nie mają takiej możliwości weryfikacji poprawności mechanizmu, jakie posiada producent. Sprzedaż mechanizmów dedykowana jest w sklepie podmiotom do tego uprawnionym, czyli zakładom zegarmistrzowskim, zegarmistrzom, producentom zegarków. Sklep nie prowadzi kontroli nabywców.  Nabywca dokonując zakupu i akceptując regulamin sklepu świadomie wyraża zgodę na brak możliwości zwrotu lub wymiany zakupionych mechanizmów zegarkowych.

Otrzymanie przesyłki niezgodnej z zamówieniem

1. W przypadku otrzymania przesyłki z towarem wysłanym niezgodnie z zamówieniem, należy niezwłocznie skontaktować się z biurem firmy, tel. +48 501 288 686

2. Mylnie wysłane artykuły należy przesłać na adres naszej firmy listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka rejestrowana) w ochronnej kopercie. Do przesyłki należy dołączyć informację, na którą pozycję Sprzedawca powinien dokonać wymiany, oraz numer konta, na które zostanie dokonany zwrot poniesionych kosztów odesłania towaru. Pozycje na wymianę zostaną wysłane w możliwie jak najszybszym terminie. Koszty wysyłki pokrywa w tym wypadku sprzedawca.

Gwarancja i reklamacje.

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad.

2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Sprzedawcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

- Uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

- Może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

- Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Uszkodzenie przesyłki.

Prosimy o otwieranie i sprawdzanie przesyłek podczas odbioru przy kurierze. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, należy sporządzić Protokół Szkody, niezwłocznie złożyć reklamację poprzez stronę internetową firmy dostarczającej przesyłkę i skontaktować  się z biurem Sprzedawcy tel. +48 501 288 686. Dobrze jest również zrobić zdjęcie uszkodzonej przesyłki i dołączyć do reklamacji.